International Center for Applied Mechanics

Director:Jinsong Leng

Deputy Director: Liwu LiuHui RenXin LanJiaze He

Assistant to Director: Hai ZhangFei Jia